تبلیغات

كد ساعت

 ششمی های خلاق - بخش پذیری
 
ششمی های خلاق
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : معصومه نادری

فال حافظ

نویسندگان
نظرسنجی
شما به کدام درس علاقه بیشتری دارید؟


پنجشنبه 15 آبان 1393 :: نویسنده : معصومه نادری

بخش پذیری

 

برای تقسیم بر بیشتر اعداد طبیعی قاعده هایی وجود دارد. حتی برای برخی از اعداد بیشتر از سه قاعده به دست آمده است که می توان به کمک آن ها بخش پذیری اعداد را بررسی کرد و باقی مانده ه تقسیم آن ها را نیز تعیین نمود. البته در برخی موارد انجام عمل تقسیم، راحت تر از کاربرد قاعده به نظر می رسد. این به مقسوم و مقسوم علیه بستگی دارد. قاعده تقسیم بر اعداد طبیعی از 1 تا 15 درادامه مطلب آورده شده است.

بخش پذیریتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید

2

اعدادی بر 2 بخش پذیرند كه رقم یكان آن ها 0 ،2 ،4 ،6 و 8 باشند .

3

اعدادی بر 3 بخش پذیرند كه مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشند.

4

اعدادی بر4 بخش پذیرند كه 2 رقم سمت راست آن ها بر چهار بخش پذیر باشند

5

اعدادی بر 5 بخش پذیرند كه رقم یكان آن ها 0 یا 5 باشند .

6

اعدادی بر 6 بخش پذیرند كه هم بر2 وهم بر 3 بخش پذیر ند.

9

اعدادی بر 9بخش پذیرند كه مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشند.

10

اعدادی بر 10 بخش پذیرند كه هم بر2 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. (رقم یكان آن ها صفر باشد )

12

اعدادی بر 12 بخش پذیرند كه هم بر3 وهم بر 4 بخش پذیرباشند.

14

اعدادی بر 14 بخش پذیرند كه هم بر2 وهم بر 7 بخش پذیرباشند.

15

اعدادی بر 15 بخش پذیرند كه هم بر3 وهم بر 5 بخش پذیرباشند

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید

قواعد بخش پذیری بر اعداد طبیعی


قاعده تقسیم بر 1 :

همه ی اعداد بر یک بخش پذیر هستند.

قاعده تقسیم بر 2 :


عددی بر 2 بخش پذیر است که رقم یکانش بر 2 بخش پذیر باشد. باقی مانده تقسیم هرعدد بر 2 باقی مانده تقسیم رقم یکان عدد بر 2 است.

مثال- همه ی اعداد زوج بر 2 بخش پذیر هستند.

قاعده تقسیم بر 3 :


عددی بر 3 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر باشد. باقی مانده ی تقسیم عدد بر 3 همان باقی مانده تقسیم مجموع ارقام آن عدد بر 3 است.

مثال- مجموع رقم های عدد 7۵12 برابر 1۵ است و 1۵ بر 3 بخش پذیر می باشد، بنابراین عدد7۵12 بر 3 بخش پذیر است.

قاعده تقسیم بر 4 :

الف) عددی بر 4 قابل قسمت است که دو رقم سمت راست آن بر4 قابل قسمت باشد. باقی مانده تقسیم هر عدد بر 4 مساوی باقی مانده تقسیم دو رقم سمت راست آن عدد بر4 .

مثال- عدد ۵248 بر 4 بخش پذیر است. زیرا 48 بر 4 بخش پذیر است.

ب)عددی بر4 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی 2 برابر رقم دهگان آن بر 4 بخش پذیر باشد.

مثال- عدد 1۵68 بر 4 بخش پذیر است. زیرا 20 = 8 + 6 * 2 و 20 بر 4 بخش پذیر می باشد.

قاعده تقسیم بر 5
:

عددی بر۵بخش پذیر است که رقم یکانش بر۵ بخش پذیر باشد. باقی مانده تقسیم هرعدد بر۵ باقی مانده تقسیم رقم یکان عدد بر ۵ است.

مثال- اعداد ۶۵، 240 و 800 بر۵ بخش پذیر هستند.

قاعده تقسیم بر 6 :


عددی بر 6 بخش پذیر است که بر2 و3 بخش پذیر باشد. ( 3 * 2 = 6)

مثال- عدد 132 هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیراست. پس بر6 نیز بخش پذیر است.

قاعده تقسیم بر 7 :

عددی بر 7 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر7 بخش پذیر باشد.(در صورت لزوم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.)

مثال- عدد ۵194 بر 7 بخش پذیر است. زیرا:

( 8 = 2 * 4) 5194

( 2= 2 *1) 511 = 8 – 519

49 = 2- 51

49 مضربی از 7 است. بنابراین۵۱۹۴ بر 7 بخش پذیر است.

قاعده تقسیم بر 8 :


الف) عددی بر8 قابل قسمت است که سه رقم سمت راست آن بر 8 قابل قسمت باشد.

مثال- اعداد 4۵000 و706۵6 بر 8 بخش پذیرهستند. زیرا سه رقم سمت راست آن ها یعنی صفر و6۵6 بر 8 بخش پذیرهستند.

ب) عددی بر8 بخش پذیر است که 2 برابررقم دهگان به اضافه ی 4 برابر رقم صدگان آن بر 8 بخش پذیر باشد.

مثال- عدد 6۵321 بر 8 بخش پذیر است. زیرا 16 = 2 * 2 + 3 * 4 و 16 بر 8 بخش پذیر می باشد.

قاعده تقسیم بر 9 :


عددی بر 9 بخش پذیراست که مجموع ارقامش بر9 بخش پذیر باشد. باقی مانده تقسیم عدد بر9 همان باقی مانده تقسیم مجموع ارقام آن عدد بر9 است.

مثال- عدد ۵148 بر 9 بخش پذیراست. زیرا مجموع رقم های آن یعنی 18 بر 9 بخش پذیر است.

قاعده تقسیم بر 10 :

عددی بر 10 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.

مثال- اعداد 70 ، 1200 و 810 بر 10 بخش پذیر هستند.

قاعده تقسیم بر 11 :


عددی بر 11 بخش پذیر است که اگر ارقام آن را یکی در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم عدد حاصل بر 11 بخش پذیر باشد.

مثال-عدد ۵240312 بر 11 بخش پذیر است زیرا:

14 = 2 + 3 + 4 + 5

3 = 1 + 0 + 2

11 = 3 - 14

قاعده تقسیم بر 12 :

عددی بر 12 بخش پذیر است که بر 3 و 4 بخش پذیر باشد.

مثال- اعداد 72 و 120 و 480 بر 12 بخش پذیر هستند.

قاعده تقسیم بر 13 :

عددی بر 13 بخش پذیر است که اگر 4 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 13 بخش پذیرباشد. (در صورت لزوم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.)

مثال- عدد 247 بر 13 بخش پذیر است. زیرا:

( 28 = 7 * 4) 247

( 8 = 2 * 4) 52 = 28 + 24

13 = 8 + 5

قاعده تقسیم بر 14 :

عددی بر 14 بخش پذیر است که بر 2 و 7 بخش پذیر باشد. ( 7 * 2 = 14)

مثال- عدد 3۵42 هم بر 2 وهم بر7 بخش پذیر است. پس بر 14 نیز بخش پذیر است.

قاعده تقسیم بر 15 :

عددی بر 1۵ بخش پذیر است که بر 3 و 5 بخش پذیر باشد. ( ۵ * 3 = 1۵)

مثال- عدد 43۵0 هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر است. پس بر 43۵0 نیز بخش پذیر است.

نوع مطلب : ریاضی پایه پنجم، 
برچسب ها : بخش پذیری،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:14 ب.ظ

This is nicely put! .
cialis for sale in europa generic cialis pill online 40 mg cialis what if i take low dose cialis blood pressure cialis prezzo di mercato cialis sans ordonnance buy cialis uk no prescription estudios de cialis genricos only now cialis for sale in us how much does a cialis cost
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:27 ق.ظ

Lovely stuff, Many thanks!
order a sample of cialis cialis rezeptfrei sterreich buy cialis sublingual cialis online brand cialis generic buying cialis on internet cialis sicuro in linea effetti del cialis side effects for cialis cialis kamagra levitra
سه شنبه 13 آذر 1397 09:01 ق.ظ

Thanks a lot. A good amount of tips.

cialis 20 mg cut in half we like it cialis soft gel cialis therapie we recommend cialis best buy recommended site cialis kanada cialis billig callus click now cialis from canada viagra or cialis cialis from canada
دوشنبه 12 آذر 1397 08:36 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
cialis generic cialis therapie the best site cialis tablets cialis sans ordonnance best generic drugs cialis side effects of cialis cialis billig cialis 05 cialis farmacias guadalajara cialis billig
شنبه 10 آذر 1397 08:50 ب.ظ

You said it perfectly..
cialis generika in deutschland kaufen tadalafil generic tadalafil 10 mg cialis pills in singapore the best choice cialis woman generic cialis pill online chinese cialis 50 mg only best offers 100mg cialis cialis 5mg how to purchase cialis on line
شنبه 10 آذر 1397 07:44 ق.ظ

Cheers, An abundance of posts!

low cost cialis 20mg cialis 20mg preis cf interactions for cialis generic cialis 20mg uk viagra vs cialis ou acheter du cialis pas cher cialis daily dose generic comprar cialis 10 espa241a usa cialis online cialis herbs
جمعه 9 آذر 1397 08:32 ق.ظ

This is nicely expressed. !
cialis billig cialis tadalafil online we recommend cialis best buy cialis 100 mg 30 tablet cialis name brand cheap cialis generika in deutschland kaufen side effects of cialis cialis with 2 days delivery cialis 05 warnings for cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:27 ب.ظ

Valuable content. Cheers.
tadalafil generic il cialis quanto costa cialis generic prezzo cialis a buon mercato buy brand cialis cheap price cialis best cialis 100 mg 30 tablet cialis for daily use cialis price thailand cialis free trial
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:52 ق.ظ

With thanks! Great information.
cialis in sconto generic cialis review uk look here cialis cheap canada where to buy cialis in ontario canadian cialis only now cialis for sale in us cialis side effects cialis italia gratis are there generic cialis cialis australian price
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:06 ب.ظ

Awesome info, Many thanks.
buy generic cialis canadian cialis generic cialis cialis generika cialis daily new zealand cialis 30 day sample achat cialis en europe cialis coupons generic cialis with dapoxetine cialis italia gratis
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:18 ق.ظ

Incredible quite a lot of very good data.
cialis without a doctor's prescription preis cialis 20mg schweiz precios de cialis generico cialis online deutschland acheter du cialis a geneve compare prices cialis uk price cialis wal mart pharmacy trusted tabled cialis softabs generic cialis pro tadalafil
چهارشنبه 11 مهر 1397 01:24 ب.ظ

You have made your point.
cialis sicuro in linea cialis sicuro in linea cialis coupon viagra vs cialis vs levitra generic cialis review uk overnight cialis tadalafil cialis rezeptfrei cialis official site try it no rx cialis cialis canadian drugs
یکشنبه 1 مهر 1397 10:24 ق.ظ

Regards! Valuable information!
is trust pharmacy in canada legitimate canadian pharmacies that ship to us canadian online pharmacy canada online pharmacies the best canadian online pharmacies canada pharmacies account canada vagra trust pharmacy canada global pharmacy canada canada medication prices
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:05 ق.ظ

Lovely information. Cheers!
enter site very cheap cialis precios cialis peru generic cialis pro cialis generico how does cialis work free cialis cialis 50 mg soft tab cialis prezzo al pubblico only now cialis for sale in us cialis patentablauf in deutschland
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:56 ب.ظ

You said it perfectly..
viagra to buy uk order pharmacy online where to buy viagra over the counter can you buy viagra without a prescription tadalafil is it illegal to buy viagra online buy viagra prescription online cheap viagra online cheap generic viagra online pharmacy generic viagra pharmacy
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:31 ب.ظ

Incredible plenty of beneficial facts.
cialis italia gratis when can i take another cialis cialis sans ordonnance cost of cialis per pill canadian cialis non 5 mg cialis generici cialis cuantos mg hay cialis 20 mg cost price cialis wal mart pharmacy only here cialis pills
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:41 ق.ظ

Wow a lot of valuable data.
viagra rx online order viagra buy viagra without prescription where can i buy viagra without a prescription viagra buy viagra pharmacy viagra online pharmacy order where can i order viagra buy sildenafil online cheap buy viagra online with paypal viagra buy uk
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:18 ق.ظ

You've made your point very well..
buy cialis online cialis kaufen cialis purchasing cialis super acti costo in farmacia cialis cialis daily reviews cialis sans ordonnance prezzo di cialis in bulgaria venta cialis en espaa cialis 10mg prix pharmaci
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:48 ب.ظ

You suggested it terrifically!
click here to buy cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis 20 mg best price cialis mit grapefruitsaft cialis super acti cialis generico milano cialis generic tadalafil buy cialis authentique suisse cialis 30 day trial coupon cialis from canada
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:12 ب.ظ

You actually said this really well!
viagra pharmacy levitra pharmacies buying viagra uk viagra pill buy generic viagra uk sildenafil generic uk cheap viagra prescription buy without prescription online how to get viagra from doctor sildenafil generic price
شنبه 18 فروردین 1397 11:04 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
india cialis 100mg cost cheap cialis overnight cialis tadalafil tadalafil generic discount cialis cialis price in bangalore cialis pills in singapore buy cialis online cheapest 5 mg cialis coupon printable canada discount drugs cialis
جمعه 3 فروردین 1397 01:37 ق.ظ

Thanks a lot! I like it.
order a sample of cialis deutschland cialis online cialis e hiv purchase once a day cialis cialis 5 mg schweiz we choice cialis uk cialis 10 doctissimo we choice free trial of cialis recommended site cialis kanada cialis patentablauf in deutschland
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:28 ب.ظ
آنچه که تا کنون مطرح شده است، پست عظیمی در مورد فرهنگ و به طور کامل تعریف شده است، تمام وقت آن را حفظ کنید.
سه شنبه 17 مرداد 1396 01:10 ق.ظ
Hi there friends, its impressive post concerning tutoringand completely explained,
keep it up all the time.
سه شنبه 6 تیر 1396 12:02 ب.ظ
I'm so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs.
Appreciate your sharing this best doc.
سه شنبه 2 خرداد 1396 09:19 ب.ظ
I would like to thank you for the efforts you have put in writing this blog.

I am hoping to view the same high-grade blog posts from you in the future as well.
In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal site now ;)
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:56 ق.ظ
After looking into a handful of the articles on your website, I seriously appreciate your way of writing a blog.
I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back in the near future.
Please check out my web site as well and let me know your opinion.
جمعه 1 اردیبهشت 1396 01:21 ب.ظ
Appreciate the recommendation. Let me try it out.
دوشنبه 21 فروردین 1396 11:00 ب.ظ
What's up, every time i used to check weblog posts here in the early
hours in the break of day, because i enjoy to find out more and more.
پنجشنبه 10 فروردین 1396 05:54 ب.ظ
Hi there everyone, it's my first pay a visit at this web site, and article is truly fruitful designed for me,
keep up posting these articles.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :