تبلیغات

كد ساعت

 ششمی های خلاق - فرمولها و راهنمای ریاضی ششم ابتدایی
 
ششمی های خلاق
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : معصومه نادری

فال حافظ

نویسندگان
نظرسنجی
شما به کدام درس علاقه بیشتری دارید؟


فرمولها و راهنمای ریاضی ششم ابتدایی

به ادامه مطلب بروید

 

 

فرمولها و راهنمای ریاضی ششم ابتدایی

1-هرگاه چند نقطه‏ی متمایز(جدا از هم)،بر روی یک خط راست باشند تعداد پاره خط ها از فرمول زیر به دست می آید.

2 ÷ (تعداد فاصله ها × تعداد نقطه ها ) = تعداد پاره خط ها

توجه : تعداد فاصله‏ ها همیشه یکی کم‏تر از تعداد نقطه ‏ها است.

2-هرگاه چند نقطه‏ ی متمایز،بر روی خط راست باشند، تعداد نیم خط‏ها از فرمول زیر،به دست می آید.


2 × تعداد نقطه‏ ها = تعداد نیم خط‏ها

3-هرگاه چند نقطه‏ ی متمایز، برروی یک نیم خط باشند،تعداد نیم خط‏ها مانند مثال زیر به دست می‏آید.

مثال: برروی یک نیم خط،هفت نقطه‏ی متمایز وجود دارد چند نیم خط،در شکل وجود دارد؟

پس (8 = 1 + 7 ) نقطه داریم یعنی 8 نیم خط خواهیم داشت.

4- هرگاه چند نقطه‏ی متمایز، برروی یک پاره خط باشند نیم خطی، درشکل وجود ندارد.

برش و قسمت:

وقتی می خواهیم یک قطعه یا جسمی رشته مانند را به قسمت های مساوی ویا نامساوی تقسیم کنیم همیشه تعداد قسمت‏ها یکی بیش‏تر از تعداد برش‏ها است.

مثال: یک آهنگر , میله ای به طول 12 متر را به چهار قسمت تقسیم کرد او برای این کار چند برش زده است؟

برش 3 = 1 – 4 (قسمت)

مجموع و اختلاف:

هرگاه مجموع دو عدد و اختلاف آن دو عدد را به ما بدهند و آن دو عدد را از ما بخواهند، از دو راه زیر به دست می‏آید.

1-اگر مجموع واختلاف را از هم کم کرده،بر2 تقسیم کنیم عدد کوچک‏تر به دست می‏آید.

2- اگر مجموع واختلاف را با هم جمع کرده،بر2 تقسیم کنیم عدد بزرگ‏تربه دست می‏آید.

تعداد یک رقم در یک مجموعه‏ی اعداد متوالی

1-از عدد1 تا 99 از همه‏ی رقم‏ها 20 تا داریم به جز رقم(صفر)،که از آن 9 تا داریم.

2-از عدد 100تا 199 از همه‏ی رقم‏ها 20تا داریم به جز رقم(یک)،که از آن 120 تا داریم.

3- از عدد 200تا 299 از همه‏ی رقم‏ها 20تا داریم به جز رقم(دو)،که از آن 120 تا داریم و ...

تعداد اعداد

در مجموعه اعداد طبیعی (از یک شروع می‏شود)تعداد اعداد یک رقمی9 تا،اعداد دو رقمی 90تا،اعداد سه رقمی 900تا،اعداد چهاررقمی 9000 تاو... می باشد.

تعیین تعداد عددهای صحیح یک مجموعه‏ی اعداد متوالی

1-اگر تعداداعداد،از عدد اولی تا عدد آخری مورد نظر باشد از فرمول زیر،استفاده می‏شود.

1 + (عدد اولی – عدد آخری) = تعداد اعداد

مثال: از عدد27 تا عدد 1027 چند عدد صحیح (عددی که کسری و اعشاری نباشد) وجود دارد؟

تعداد اعداد 1001 = 1+(27 – 1027 )

2-اگر تعداد اعداد،بین دو عدد اولی و آخری مورد نظر باشد از فرمول زیر،استفاده می‏شود.

1 – ( عدد اولی – عدد آخری) = تعداد اعداد

3- اگر تعداد اعداد زوج و یا فرد یک مجموعه‏ی اعداد متوالی مورد نظر باشد از فرمول‏های زیر استفاده می‏شود.

1+ 2÷(کوچک‏ترین عدد زوج – بزرگ‏ترین عدد زوج) = تعداد اعداد زوج

1 + 2÷(کوچک‏ترین عدد فرد – بزرگ‏ترین عدد فرد) = تعداد اعداد فرد

مثال: از عدد 45تا 158چند عدد زوج وچند عدد فرد وجود دارد؟

57= 1 + 2 ÷ (46 – 158 ) = تعداد اعداد زوج

57 = 1 + 2 ÷ ( 45 – 157 )= تعداد اعداد فرد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مجموع اعداد صحیح متوالی

1-برای محاسبه‏ی مجموع اعداد صحیح متوالی،از فرمول زیر استفاده می‏شود.

2 ÷ (تعداد اعداد × مجموع عدد اولی وعدد آخری ) = مجموع اعداد صحیح متوالی

مثال: محموع اعداد صحیح از 1 تا 100 را به دست آورید؟

مجموع اعداد 5050 = 2 ÷ 100( × (100 + 1 ))

2- برای محاسبه مجموع اعداد صحیح فرد متوالی که از عدد(یک) شروع

می‏شوندویا مجموع اعداد صحیح زوج متوالی‏که‏ازعدد(دو)شروع می‏شوند

علاوه بر فرمول قبلی،می‏توانیم از فرمول های زیر استفاده کنیم.

تعداد اعداد × تعداد اعداد = مجموع اعداد صحیح فرد متوالی

(1 + تعداد اعداد) × تعداد اعداد = مجموع اعداد صحیح زوج متوالی

مثال: مجموع اعداد صحیح زوج و مجموع اعداد صحیح فرد متوالی از 1 تا100 را به دست آورید؟

از 1 تا 100 ، 50تا فرد و 50 تا زوج هستند.

2500 = 50 × 50 = تعداد اعداد صحیح فرد متوالی

2550 = 51 × 50 = تعداد اعداد صحیح زوج متوالی

عدد وسطی

هرگاه مجموع چند عدد صحیح متوالی (با فاصله های یکسان) را بدهند و آن اعداد را بخواهند ،مجموع آن اعداد را بر تعدادشان تقسیم کرده،عدد وسطی به دست می‏آید.

1- اگر تعداد اعدادفرد باشد مانندمثال زیر عمل،می کنیم.

مثال: مجموع 5 عدد صحیح متوالی 75 می‏باشدکوچک‏ترین عدد را به دست آورید؟

عدد وسطی 15 = 5 ÷ 75

75 = 17 + 16 + 15 + 14 + 13

2- اگر تعداد اعداد زوج باشد مانند مثال زیر عمل می کنیم.

مثال: مجموع 6 عدد صحیح فرد متوالی 96 می باشد یزرگ ترین عدد را به دست آورید؟

عدد وسطی 16 = 6 ÷ 96

رقم یکان

1- هرگاه چند عدد زوج را با هم جمع کنیم رقم یکان حاصل جمع،حتماً زوج خواهد شد.

2- هرگاه چند عدد فرد را با هم جمع کنیم رقم یکان حاصل جمع،ممکن است زوج باشد یا فرد.

اگر تعداد اعداد،فرد باشد رقم یکان حاصل جمع،فرد می‏شود و بلعکس

3-هرگاه عدد زوجی را هرچند بار در خودش ضرب کنیم رقم یکان حاصل ضرب،حتماً زوج خواهد بود.

کسر بین دو کسر

 برای پیدا نمودن یک عدد کسری بین دو کسر،باید کسری را تشکیل دهیم که صورت آن مجموع صورت های دو کسر و مخرج آن نیز مجموع مخرج های دو کسر باشند.

راه دوم:معدل یا میانگین دو عدد کسری نیز بین آن ها قرار دارد. (دو کسر را با هم جمع کرده و تقسیم بر دو می کنیم)

راه سوم: بین دو کسر مخرج مشترک می گیریم و در صورت لزوم مضارب مشترک دیگری به عنوان مخرج انتخاب می کنیم.

بخش پذیری

بخش پذیری بر 11 : از سمت چپ شروع می کنیم و ارقام را یکی در میان با هم جمع می کنیم و بعد حاصل را از هم کم می‏کنیم و حاصل تفریق را بر 11 تقسیم می‏کنیم،اگر باقی مانده صفر شود بر 11 بخش پذیر است.

مثال: آیا عدد 32121456 بر 11 بخش‏پذیر است؟

تقسیم کسرها:

تقسیم کسر‏ها را به سه روش زیر، می توانیم انجام دهیم.

1- اگر مخرج‏ها مساوی باشند از مخرج‏ها صرف نظر کرده صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسیم می‏کنیم.

اما اگر مخرج‏ها مساوی نباشند مخرج مشترک گرفته و مخرج‏ها را مساوی می‏کنیم سپس صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسیم می‏کنیم.

2- کسر اول را نوشته، علامت تقسیم را به ضرب تبدیل کرده و سپس کسر دوم را معکوس می کنیم و عمل ضرب را انجام می دهیم.

3- دور در دور و نزدیک در نزدیک: از این روش، فقط در مواقعی که لازم باشد استفاده می کنیم.

نسبت و تناسب :

1- تناسب زمانی : در این نوع تناسب، زمان تغییری نمی کند.

مثال : اگر 4 پیراهن روی طناب در مدت زمان یک ساعت خشک شوند 8 پیراهن در همان شرایط در همان یک ساعت خشک می شود.

2- تناسب مستقیم : اگر قیمت یک تخم مرغ 100 تومان باشد 5 تخم مرغ 500 تومان می شود یعنی با افزایش تعداد تخم مرغ ها، قیمت خرید تخم مرغ ها نیز به همان نسبت افزایش می یابد.

3- تناسب معکوس : گاهی اوقات کمیت ها با هم نسبت عکس دارند یعنی هرچه یکی را زیاد کنیم به همان نسبت ، دیگری هم کم می شود. در این حالت می گوییم تناسب معکوس است. مثلاً اگر2 کارگر، کاری را در مدّت 6 روز انجام می دهند ،4 کارگر، همان کار را در مدت 3 روز انجام می دهند.

زاویه‏ی بین دو عقربه‏ی ساعت شمار و دقیقه شمار:

برای محاسیه زاویه‏ی بین دو عقربه‏ی ساعت شمار و دقیقه شمار ، مقدار ساعت را در عدد 30 ضرب کرده، مقدار دقیقه را در عدد5/5 ضرب کرده، عدد کوچک تر را از عدد بزرگ تر کم می کنیم. در صورتی که جواب به دست آمده از 180 درجه بیش‏تر باشد آن را از 360 کم می کنیم.

مثال: زاویه ای که دو عقربه ی ساعت شمار و دقیقه شمار در ساعت 1:50 می سازند چند درجه است؟

زاویه‏ ی بین دو عقربه

مجموع زوایای داخلی چند ضلعی ها:

برای این که مجموع زاویه های داخلی هر چند ضلعی رامحاسبه کنیم ، تعداد ضلع ها را منهای 2 نموده ، در 180 ضرب می کنیم.

180 × (2 – تعداد ضلع ها ) = مجموع زاویه های داخلی

مثال : مجموع زاویه های داخلی یک 5 ضلعی را به دست آورید؟

درجه 540 = 180× (2 – 5 ) : پنج ضلعی

تعداد قطرهای چندضلعی ها:

از تعداد ضلع ها، 3 تا کم کرده، جواب را در تعداد ضلع ها ضرب کرده و سپس جواب را بر 2 تقسیم می کنیم.

2÷ تعداد ضلع ها × ( 3 - تعداد ضلع ها ) = تعداد قطرها

از هر راس چند ضلعی به اندازه‏ی (3- تعدا ضلع ها ) قطر می گذرد. مثلا از یک راس چهار ضلعی ( 1= 3 – 4) یک قطر می گذرد.

مثال : یک شش ضلعی چند قطر دارد؟

تعداد قطرها 9= 2 ÷ 6 × ( 3 – 6 )

تعداد زاویه ها:

هرگاه در چند زاویه ی مجاور که دارای راس مشترک هستند ، بخواهیم تعداد زاویه ها را تعیین کنیم ، از فرمول زیر استفاده می کنیم.

2 ÷ (تعداد فاصله ها× تعداد نیم خط ها ) = تعداد زاویه ها

توجه : تعداد فاصله ها،از تعداد نیم خط ها یکی کم تر است.

مثال : در شکل روبرو چند زاویه وجود دارد؟

ارتفاع وارد بر وتر:

برای محاسبه ارتفاع وارد بر وتر ، می توانیم از فرمول زیر استفاده کنیم.

وتر ÷ حاصل ضرب دو ضلع زاویه‏ی قائمه= ارتفاع واردبر وتر

مثال : اگر دو ضلع زاویه‏ی قائمه مثلث قائم الزاویه‏ای 5 و 12 س باشدووتر آن 15 س باشد.طول ارتفاع وارد بر وتر آن چقدر است؟

نوع مطلب : ریاضی، 
برچسب ها : فرمولها و راهنمای ریاضی ششم ابتدایی،
لینک های مرتبط :
جمعه 31 خرداد 1398 09:09 ب.ظ

Many thanks! Quite a lot of content.

buy cialis online look here cialis cheap canada cialis ahumada cialis sans ordonnance cialis pills cialis 5 mg scheda tecnica cialis for daily use cialis 20mg preis cf cialis australia org cialis 5 mg
جمعه 31 خرداد 1398 05:25 ق.ظ

Really a good deal of good facts.
cialis en mexico precio cialis dosage amounts try it no rx cialis cialis daily new zealand deutschland cialis online cialis in sconto price cialis per pill canadian cialis precios cialis peru look here cialis order on line
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:05 ب.ظ

You made your point very clearly..
cialis for sale south africa 200 cialis coupon warnings for cialis cialis generico in farmacia cialis preise schweiz cialis online cialis generico online cialis daily dose generic what is cialis non 5 mg cialis generici
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:13 ب.ظ

Amazing data, Appreciate it.
pastillas cialis y alcoho side effects of cialis free generic cialis cialis name brand cheap cialis vs viagra weblink price cialis cialis cuantos mg hay canadian cialis ou trouver cialis sur le net only here cialis pills
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:01 ق.ظ

You said it very well..
wow cialis tadalafil 100mg cialis 10 doctissimo we recommend cheapest cialis cialis purchasing buy cialis sample pack cialis reviews cialis side effects cost of cialis cvs achat cialis en suisse generic cialis 20mg tablets
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:32 ب.ظ

Many thanks! Awesome stuff!
40 mg cialis what if i take generic cialis soft gels sialis order cialis from india ou acheter du cialis pas cher we choice cialis pfizer india prezzo cialis a buon mercato weblink price cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis e hiv
شنبه 25 خرداد 1398 06:30 ب.ظ

Incredible a good deal of terrific material.
wow cialis 20 click now cialis from canada cialis coupons printable comprar cialis 10 espa241a cialis cipla best buy cialis bula cialis venta a domicilio cialis dose 30mg buy brand cialis cheap online prescriptions cialis
شنبه 25 خرداد 1398 04:03 ق.ظ

Fantastic info, Regards.
cialis kaufen bankberweisung cialis kaufen bankberweisung compare prices cialis uk cialis online cialis canada cialis generic buying cialis overnight cialis savings card look here cialis order on line cialis professional from usa
دوشنبه 20 خرداد 1398 06:33 ب.ظ

Awesome postings. Kudos.
5 mg cialis coupon printable buy brand cialis cheap legalidad de comprar cialis cialis for sale south africa side effects of cialis cialis dosage amounts price cialis wal mart pharmacy pastillas cialis y alcoho cialis generika cialis kaufen bankberweisung
شنبه 18 خرداد 1398 07:16 ق.ظ

Wow tons of terrific advice.
link for you cialis price cialis coupon cialis 05 cialis 20mg prix en pharmacie cialis wir preise achat cialis en suisse cialis prezzo di mercato low cost cialis 20mg walgreens price for cialis tadalafil generic
شنبه 24 فروردین 1398 12:39 ق.ظ

You actually revealed it terrifically.
north west pharmacy canada pharmacy canada online prescriptions canadian pharmacy viagra brand canadian online pharmacies reviews canadian drugstore trust pharmacy canada reviews buy viagra 25mg canadian pharmacy world canadian pharmacies online prescriptions canadian viagra
جمعه 16 آذر 1397 08:17 ق.ظ

Thanks a lot, A lot of data!

cialis price in bangalore cialis sale online cheap cialis comprar cialis 10 espa241a acheter du cialis a geneve cialis taglich get cheap cialis comprar cialis 10 espa241a cialis therapie cialis official site
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:08 ب.ظ

You actually explained it effectively!
generic for cialis buy cialis uk no prescription cialis para que sirve buy cialis online legal cialis mit grapefruitsaft cialis generika in deutschland kaufen cuanto cuesta cialis yaho enter site natural cialis cialis official site how much does a cialis cost
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:01 ب.ظ

You revealed this really well!
cialis efficacit cialis generico lilly buy cialis sample pack ou trouver cialis sur le net we choice free trial of cialis interactions for cialis buy brand cialis cheap tadalafil price cialis wal mart pharmacy cialis lowest price
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:22 ق.ظ

You said this exceptionally well.
buying cialis overnight cialis generico postepay cialis free trial cialis efficacit how to purchase cialis on line acheter du cialis a geneve buy cialis uk no prescription generico cialis mexico compare prices cialis uk cialis savings card
سه شنبه 13 آذر 1397 05:13 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis dosage amounts cialis 20 mg tadalafil 20mg cialis 100 mg 30 tablet cialis kaufen bankberweisung bulk cialis cheap cialis deutschland cialis online buy cialis sample pack cialis dosage
یکشنبه 11 آذر 1397 05:11 ق.ظ

Lovely posts, With thanks.
generic cialis in vietnam precios cialis peru tarif cialis france prescription doctor cialis click here to buy cialis cialis for sale cialis dosage amounts where to buy cialis in ontario cialis tablets australia cialis per paypa
شنبه 10 آذر 1397 04:48 ق.ظ

Very good info. Thanks a lot!
generic cialis pro cialis 100mg suppliers cialis kaufen cialis 100 mg 30 tablet generic cialis levitra we recommend cialis best buy cialis free trial when can i take another cialis cialis online napol cialis for sale south africa
جمعه 9 آذر 1397 05:32 ب.ظ

Thanks a lot! Helpful stuff.
cialis cuantos mg hay prix cialis once a da cialis tablets for sale cialis coupon cialis uk next day cialis 5mg prix are there generic cialis we choice free trial of cialis generic cialis pro tarif cialis france
جمعه 9 آذر 1397 05:47 ق.ظ

Very good posts. With thanks.
generic cialis cialis daily dose generic prescription doctor cialis ou trouver cialis sur le net cialis 200 dollar savings card tadalafil generic cialis rezeptfrei safe dosage for cialis safe dosage for cialis sialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:38 ق.ظ

Amazing knowledge. Thanks!
cialis generika interactions for cialis look here cialis cheap canada precios de cialis generico side effects for cialis if a woman takes a mans cialis click here cialis daily uk cialis tadalafil online cialis lilly tadalafi achat cialis en europe
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:38 ب.ظ

Thank you. Excellent stuff!
no prescription cialis cheap free generic cialis cialis mit grapefruitsaft safe dosage for cialis cialis dosage amounts cialis online napol generic cialis 40 mg cialis what if i take cialis rezeptfrei sterreich cialis daily
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:03 ق.ظ

Thanks, Plenty of information.

free generic cialis cialis pills in singapore generic cialis 20mg uk look here cialis cheap canada cialis daily reviews effetti del cialis buy cialis cheap 10 mg cialis generico lilly cost of cialis cvs overnight cialis tadalafil
سه شنبه 10 مهر 1397 10:08 ب.ظ

Whoa all kinds of amazing knowledge.
sublingual cialis online only now cialis 20 mg price cialis best tadalafil 5mg cialis canada on line cialis lowest price cialis uk cialis cipla best buy fast cialis online cialis side effects
یکشنبه 1 مهر 1397 03:08 ق.ظ

Good forum posts. Cheers.
northwest pharmacy canada drugstore online shopping Northwest Pharmacy northwestpharmacy canadian drug canada online pharmacies medication online canadian discount pharmacies drugs for sale on internet canada rx pharmacy
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:10 ق.ظ

You actually reported this fantastically.
safe site to buy cialis online tadalafil tablets cialis generic usa cialis online cialis 5 mg effetti collateral cialis 20 mg best price cialis 30 day sample cialis efficacit cialis rezeptfrei sterreich price cialis wal mart pharmacy
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:01 ب.ظ

Info well taken.!
get cheap cialis no prescription cialis cheap we use it 50 mg cialis dose cialis prezzo in linea basso are there generic cialis cialis pills boards canadian discount cialis generic cialis cialis dose 30mg how to buy cialis online usa
چهارشنبه 14 شهریور 1397 07:04 ق.ظ

Great postings. Cheers.
Canadian Pharmacy USA legitimate canadian mail order pharmacies candida viagra canadian pharmacies shipping to usa canadian pharmacycanadian pharmacy canada online pharmacies medication canadian cialis online pharmacies india canadian medications 247 canadian medications online
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:41 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
buy viagra jelly buy viagra online buying viagra without prescription buy viagra mexico buy viagra without a prescription online buy viagra no rx viagra cheap price buy viagra online canadian pharmacy where can i purchase viagra price on viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:56 ق.ظ

Amazing write ups. Many thanks.
cialis pills price each acheter cialis kamagra cialis cuantos mg hay import cialis cialis 20 mg cut in half tesco price cialis cialis lowest price legalidad de comprar cialis wow look it cialis mexico cialis per paypa
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :